ثبت مشاور
+
دن کیشوت روی صحنه میرود
تئاتر

دن کیشوت روی صحنه میرود

هنرمندیها : «دن کیشوت» را صحرا رمضانیان با نگاهی به اثر میگل سروانتس به رشته تحریر درآورده است و خود نیز آن را کارگردانی می‌کند و هر روز ساعت 17 اجرا خواهد شد.  این نمایش که کاری از گروه هنرى  «مرمت» است و محمدرضا
بالا